โรงเรียนควนสุบรรณ โรงเรียนบ้านควนใหม่ โรงเรียนบ้านช่องช้าง
โรงเรียนทรัพย์ทวี โรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
โรงเรียนบ้านควนสูง โรงเรียนบ้านพรุแชง โรงเรียนบ้านประตูพลิก
โรงเรียนบ้านบางปาน โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ